Ważny komunikat !!!

Utworzono: 31-03-2021

Szanowni Państwo !

Od piątku - 2.04.2021 r. do piątku - 9.04.2021 r. przedszkole zapewnia opiekę wyłącznie dzieciom :

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz których rodzice :

 - są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

- realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

- realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem covid - 19,

- pełnią służby w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

- wykonują działania ratownicze,

- są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

- są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,

- są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,

- są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo - terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

- są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi do lat 3,

- są zatrudnieni w jednostkach oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Rodziców spełniających w/w kryteria, potrzebujących zapewnienia opieki dla dzieci proszę o kontakt z dyrektorem bądź wychowawcą grupy (zgłoszenie) do 31.03.2021 r.

 

Z wyrazami szacunku

Beata Suchta - dyrektor

Ważny komunikat !!!

Przejdź do góry strony