Skocz do głównej treści strony

"Gramy w zielone"

Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 szkoły podstawowej. Głównym celem projektu jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Projekt jest zgodny z obowiązującą podstawą programową oraz jednym z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022 – „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”.

 

Cele projektu
• zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego;
• budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody;
• tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk. przyrodniczych występujących w różnych porach roku;
• przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku.
• poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka,
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko
• uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok
• rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków
• rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności
• zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt
• kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą,
• rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

 

Realizacja zadań programowych: