Statut

STATUT PRZEDSZKOLA NR 10

W LĘBORKU

 

Podstawa prawna :

Ustawa z 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 )- art 102

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Przedszkole nr 10, zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną.

 2. Nazwa używana przez przedszkole brzmi: Przedszkole nr 10.

 3. Siedzibą przedszkola jest budynek w Lęborku, ul. B. Krzywoustego 6.

 4. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.

 5. Siedzibą organu prowadzącego jest Urząd Miasta Lęborka, ul. A. Krajowej 14.

 6. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

 7. Przedszkole posiada logo.

 8. Przedszkole posługuje się pieczęcią:

 

 

 

Przedszkole Nr 10

ul. B. Krzywoustego 6

84-300 Lębork

tel./fax 59 863 23 00

NIP 841-16-01-188, REGON 771601188

 

§ 2

 

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 10 w Lęborku,

 2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Nr 10 w Lęborku,

 3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,

 4. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 3

 

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające z ustawy Prawo Oświatowe oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się,
  co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

 1. Przedszkole realizuje następujące zadania:

 

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków,

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

 1. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

 2. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

 3. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

 4. Wspieranie samodzielnej, dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych
  do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
  i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 5. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność, dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

 6. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
  do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 7. Przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

 8. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

 9. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

 10. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

 11. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

 12. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
  w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

 13. Systematyczne uzupełnianie za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

 14. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące
  do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

 15. Organizowanie zajęć zgodnie z potrzebami, umożliwiających dziecku poznanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

 16. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

 1. organizację oddziałów przedszkolnych dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

 2. dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

 3. stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

 4. indywidualizacja tempa pracy dydaktyczno – wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej
  lub innej specjalistycznej (terapie) i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka,

 5. udzielanie pomocy logopedycznej indywidualnej, grupowej,

 6. prowadzenie zajęć religii dla chętnych.

 

 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

 1. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

 2. Informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki
  i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

 

 1. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno – pedagogicznej
  lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 1. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego

 

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

 1. bezpośrednią i stalą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

 2. zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek,

 3. zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i pomocy oddziałowej lub na wniosek dyrektora i za zgodą organu prowadzącego drugiego nauczyciela, którzy
  są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych
  i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,

 4. zatrudnianie w grupie 3- latków pomocy nauczyciela,

 5. stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

 6. stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

 

 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 

 1. Rodzice lub osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze
  do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz
  w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przez rodzica).

 

 1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności
  do momentu podjęcia nauki w szkole.

 

 1. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci należy w szczególności:

 

 1. ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka

 2. nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy stosownie
  do jego potrzeb,

 3. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka
  w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

 4. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

 1. Współpraca zespołu z rodzicami to:

 1. udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach
  z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowanie

 2. udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy
  z dzieckiem

 3. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

 

 

§ 4

 

 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom uczęszczających do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.

 3. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści
  w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni.

 4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 2. porad i konsultacji,

 3. zajęć rozwijających uzdolnienia.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie konsultacji, porad , warsztatów i szkoleń.

 2. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu zapewniają Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne oraz Placówki Doskonalenia Nauczycieli.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 5

 

 1. Organami Przedszkola są:

 

 1. Dyrektor przedszkola, zwany dalej Dyrektorem,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Rodziców.

 

 1. Kompetencje Dyrektora:

 1. kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ja na zewnątrz,

 2. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
  i pracowników obsługi oraz administracji,

 3. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunków do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

 4. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 5. przewodniczy radzie pedagogicznej oraz realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

 6. wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia
  o tym stosowne organy,

 7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

 8. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu a także bezpieczne
  i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

 9. organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

 

 1. Zadania Dyrektora:

 1. opracowanie na każdy rok szkolny organizacji pracy przedszkola oraz planu nadzoru pedagogicznego, które przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 1 września roku szkolnego, którego dotyczy

 2. prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola

 3. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,

 4. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,

 5. przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających
  ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności przedszkola,

 6. co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola a także bezpiecznych
  i higienicznych warunków oraz określa kierunki ich poprawy,

 7. ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

 8. przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

 9. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

 10. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
  i kontrolującymi,

 11. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudniania i zwalniania nauczycieli
  oraz innych pracowników przedszkola,

 12. przyznawanie nagród , udzielanie kar pracownikom,

 13. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

 14. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 15. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

 16. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli
  w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

 1. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

 1. wykonuje uchwały rady Gminy Lębork w zakresie działalności przedszkola,

 2. współpracuje z instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

 3. organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

 

 

§ 6

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w przedszkolu

 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady
  tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.

 4. Przewodniczący przygotuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów w przedszkolu

 3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 4. uchwalenie statutu przedszkola,

 5. przyjęcie koncepcji pracy przedszkola,

 6. podejmowanie uchwal w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

 7. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizacje tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,

 2. projekt planu finansowego przedszkola,

 3. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 4. wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola,

 1. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Rady Pedagogicznej.

 2. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Miasta Lębork o odwołanie z funkcji Dyrektora.

 3. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej
  na stanowisko Dyrektora przedszkola.

 4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykle większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 5. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał przedszkola niezgodnych
  z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.

 8. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 

§ 7

 

 1. Rada Rodziców przedszkola jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.

 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami Rodziców innych przedszkoli, szkół
  i placówek i ustalać zasady i zakres współpracy.

 5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującemu nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami
  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

 6. Do kompetencji Rada Rodziców należy:

1) uchwalania regulaminu działalności Rady Rodziców,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola.

7. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola.

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

§ 8

 

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 

§ 10

 

 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

 1. ilości dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj
  i czas ich pracy,

 2. wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych
  na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,

 3. wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole,

 

 

§ 11

 

 

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

 3. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe, które odbywają się po godzinie 13.

 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30min.

 5. Organizacja i terminy zajęć ustalane są przez Dyrektora przedszkola.

 6. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne.

 

 

§ 12

 

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przed Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.

 2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

1)dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,

2) następujące pory posiłków:

śniadanie: 830- 900

obiad: 1145-1215

podwieczorek: 1400-1430

 1. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00.

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb dzieci.

 3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

 

 

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przed Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

 2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo- opiekuńczo - dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają
  z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola,
  są dopuszczone przez Dyrektora.

 3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wyznacza się 5 godzin
  w czasie codziennej pracy przedszkola, przy czym:

 1. co najmniej 1/5 czasu nauczyciel przeznacza na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela)

 2. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci 1/4 czasu) dzieci spędzają
  w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe
  i ogrodnicze).

 3. co najmniej 1/5 czasu zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

 4. pozostały czas przeznacza się odpowiednio do potrzeb na realizację:

 1. dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności

 2. pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

 3. zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

 1. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Podstawą udziału dziecka w zajęciach jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnej.

 2. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 min.

 3. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem przedszkola, ponadto:

 1. rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców.

 1. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:

 1. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,

 2. zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, porady
  i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienie.

 1. Organizacja oraz prowadzenie wyżej wymienionych zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 

§ 14

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola i Rady Rodziców:

 1. dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godziny; przedszkole jest czynne od godz. 6.00 do godz. 16.30, w tym bezpłatnych 5 godzin dziennie tj. od godz. 8,00 -13,00, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego,

 2. czas pracy przedszkola w roku szkolnym trwa 12 miesięcy, tj. od 1 września
  do 31 sierpnia każdego roku,

 3. przerwa wakacyjna trwa 1 miesiąc w okresie letnim na wniosek organu prowadzącego, każdego roku i jest wykorzystana na:

a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,

b) pracownicze urlopy wypoczynkowe.

 

2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Gminy Lębork wraz ze sposobem jej wykonania:

1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,

2) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej.

3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani
są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 15 każdego miesiąca na konto bankowe przedszkola.

4. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.

 

§ 15

 

 1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) 4 sale do zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,

2) pomieszczenia administracyjne (gabinet Dyrektora, pokój referenta ds. zaopatrzenia
i księgowej),

3) zaplecze sanitarne,

4) pomieszczenia gospodarcze (kuchnia z magazynem podręcznym, magazyn artykułów żywnościowych, magazyny podręczne, strych, piwnice),

5) 2 place zabaw.

2. Archiwum przedszkolne znajduje się w wydzielonej części budynku.

3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie ww. pomieszczeń jest Dyrektor, który składa
tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych.

4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

ROZDZIAŁ V

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§ 16

 

 

 1. Przedszkole Nr 10 w Lęborku zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych
  nie będących nauczycielami.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks Pracy.

 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy
  ds. oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy pracowników samorządowych.

 4. Do obowiązków wszystkich pracowników przedszkola należy:

 1. sumienne i staranne wykonywanie pracy,

 2. przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

 3. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

 4. przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i ppoż.

 5. dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

 6. przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,

 

 

§ 17

 

 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych
  ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowania godności osobistej dziecka.

 2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczna w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.

 3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do Dyrektora o dopuszczenie go do użytku.

Może również zaproponować program opracowany przez innego autora.

Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.

 1. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną i innymi specjalistycznymi.

 2. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.

 3. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5- dniowy tydzień pracy.

 4. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

 5. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:

 1. współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,

 2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo- edukacyjnej,

 3. organizowanie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

 4. współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także
  w uzupełnianiu ich wyposażenia,

 5. opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.

 1. Inne zadania nauczycieli:

 1. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

 2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości
  i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

 3. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki
  w klasie I szkoły podstawowej,

 4. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną,

 5. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

 6. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

 7. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

 8. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
  z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale
  i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, między innymi przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych
  dla dzieci nowoprzyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,

 9. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 10. realizacja zaleceń Dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,

 11. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,

 12. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,

 13. poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

 14. współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo – dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,

 15. współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych,

 16. przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,

 17. otaczanie indywidualna opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu
  z ich rodzicami w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

 2. ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

 3. włączenia ich w działalność przedszkola.

 1. prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie
  z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki
  tej pracy,

 2. szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,

 3. korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo- oświatowych,

 4. udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,

 5. realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających
  z bieżącej działalności placówki,

 1. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:

 1. monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi
  na przepisy wskazujące na konieczność zmiany statutu,

 2. przygotowanie dla Dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie.

 

 

 

§ 18

 

 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,

 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci rodziców
  w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

 4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

 

 

 

 

§ 19

 

 

 1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców,

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:

 1. sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora,

 2. Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem
  o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzony czytelnymi podpisami przez większość rodziców, a Dyrektor po przeprowadzeniu wewnętrznego postepowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

 

§ 20

 

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:

 1. zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju
  i zachowania ich dziecka,

 2. udzielają porad rodzicom w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dziecka,

 3. organizują pomoc psychologiczno – pedagogiczną i inna specjalistyczną,

 4. uwzględniają wspólne z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych
  w przedszkolu.

 1. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo – dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.

 2. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

 1. plany pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem jednodniowym,

 2. dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,

 3. sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo – edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,

 4. scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich,

 1. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

 1. Wywiad z rodzicem i dzieckiem,

 2. Kartę pracy indywidualnej,

 3. Kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego,

 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych
  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do możliwości i potrzeb, dla których jest przeznaczony. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.

 2. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczna
  i pedagogiczną m.in. z:

 1. Publiczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną z Lęborku,

 2. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lęborku.

 1. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:

 1. w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych)

 2. w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,

 3. w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka
  i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpoczyna naukę,

 

 

 

§ 21

 

 1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi:

 1. główny księgowy,

 2. referent ds. zaopatrzenia,

 3. pomoc nauczyciela,

 4. woźna/ pomoc oddziałowa,

 5. kucharz,

 6. pomoc kuchenna,

 7. konserwator.

 1. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 2. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

 

§ 22

 

 1. Rodzice maja prawo do:

 1. udziału w różnych formach spotkań oddziałowych tj.: w zajęciach otwartych,
  w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości),

 2. konsultacji indywidualnych z wychowawcą,

 3. Bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy,

 4. Wyrażania i przezywania Dyrektorowi uwag i opinii nt. pracy nauczycieli i przedszkola,

 5. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego, statutu oraz pozostałych przepisów,

 6. uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w różnej formie, także z wykorzystaniem powszechnie dostępnych komunikatorów.

 

 

§ 23

 

 1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku 3-6 lat, w szczególnych przypadkach dopuszcza się przyjęcie 2,5 - latka.

 2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,

 2. właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,

 3. swobody wyrażania myśli, w szczególności dotyczących życia przedszkolnego oraz światopogląd, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,

 4. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,

 5. sprawiedliwej, obiektywnej i i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

 6. pomocy w przypadku trudności rozwojowych,

 1. Wychowanek przedszkola ma zawsze prawo do:

 1. akceptacji takim jakim jest,

 2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

 3. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

 4. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

 5. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

 6. wypoczynku jeśli jest zmęczony,

 7. jedzenia i picia gdy jest głodny i spragniony,

 8. zdrowego jedzenia.

 1. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych, obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących;

 1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,

 2. przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

 3. troski za własne życie, zdrowie i higienę,

 4. dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

 1. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.

 

 

§ 24

 

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka
  z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:

 1. braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka
  w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,

 2. powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców rozkładu dnia w przedszkolu (godziny przyprowadzania i odbierania dziecka),

 3. częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.

 1. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

 1. Indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

 2. Konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

 3. Konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

 4. Rozmowy z Dyrektorem

 1. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor stosując poniższą procedurę:

 1. wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,

 2. wyznaczenie dodatkowego 14- dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności,

 3. ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje Dyrektora, psychologa
  z rodzicami,

 4. zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych
  (np. MOPS, PPP),

 5. przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,

 6. podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

 7. rozwiązanie umowy cywilno - prawnej o świadczeniu usług.

 1. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 2. Rodzice maja prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Burmistrza Miasta Lębork.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 25

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową za którą odpowiedzialny jest Dyrektor i zatrudniony w przedszkolu główny Księgowy.

 

 

§ 26

 

 1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.

 2. Ze statutem przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola.

 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola Nr 10 w Lęborku z dnia 01.09.2013r.

 4. Statut Przedszkola nr 10 w Lęborku w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem
  01 grudnia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie Rady Pedagogicznej: Dyrektor przedszkola:


 


 


 


 


 


 


 

Członkowie Rady Rodziców:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codzien poziom innych sytuacjach i w dalszej edukacji.

 2. Budowanie systemu wartości w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre a co złe.

 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

 4. Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.

 7. Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

 8. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

 9. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

 10. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 11. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Cele umożliwiają dziecku:

 

 1. Poznawanie i rozumienie świata i siebie.

 2. Nabywanie umiejętności poprzez działanie.

 3. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.

 4. Budowanie systemu wartości.

 

 

Zadania przedszkola:

 

 1. Właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z nową podstawą programową.

Cel:

 1. Troska o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci.

 1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych; dokumentowanie tych obserwacji.

Cel:

 1. Poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci; opracowanie działań wspomagających.

 1. Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

( w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej).

Cel:

 1. Zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

 1. rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

 2. nauczycielom przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

 3. pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 1. Zapewnienie opieki logopedycznej dla dzieci z zaburzeniem rozwoju mowy.

Cel:

 1. Pomoc już na etapie przedszkola w korygowaniu i eliminowaniu zaburzeń mowy.

 2. Włączenie rodziców tych dzieci w proces korygowania rozwoju mowy.

 1. Prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci, rodziców i nauczycieli.

Cel:

 1. Kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne

zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu; współpraca w tym

zakresie z rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola.

 1. Spójne oddziaływania wychowawcze.

Cel:

 1. Systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i

kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznanie rodziców z Podstawą

programową wychowania przedszkolnego i wyłączanie ich do kształtowania u

dziecka zalecanych tam wiadomości i umiejętności;

 1. Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafią;

 2. Zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólne organizowanie i udział w imprezach, uroczystościach, wycieczkach i innych wydarzeniach, w których biorą udział dzieci.

 1. Uwzględnienie w pracy dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej dzieci

należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujących się

językiem regionalnym.

Cel:

 1. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

 1. Zaznajomienie nauczycieli z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

Cel:

 1. Poznanie wymagań i właściwe przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

 

Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

 

 1. Zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

 2. Uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, w trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

 3. Stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągnięcia celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;

 4. Rozwijaniu wrażliwości moralnej;

 5. Kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

 6. Rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i uczuć;

 7. Rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej;

 8. Zapewnieniu warunków pełnego rozwoju, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 

 

 

 

 

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej:


 

 1. Udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 2. Współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podejmowanie wczesnej interwencji specjalistów ,oraz przygotowanie dziecka do nauki szkolnej.

 

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie obowiązującej podstawy programowej. Podstawa programowa ma charakter otwarty, stwarza możliwość konstruowania różnych programów wychowania przedszkolnego. Warunkiem wdrożenia tego programu jest uzyskanie zgody Rady Pedagogicznej.

 

Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów.

 

Nauczyciele mogą opracować swój własny program, albo wybrać odpowiadający im program.

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.

 

 1. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci;

 2. Przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i planem zajęć;

 3. Nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i Ppoż.;

 4. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

 5. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

 6. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko w tedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby;

 7. Obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie nadzorować , nie pozostawiać dzieci bez opieki, oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję, oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach choroby ( temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka);

 8. Obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,

 9. Stosowanie się do regulaminu wycieczek;

 10. Karta wycieczki powinna zostać wypełniona przed wycieczką. Rodzice powinni wyrazić pisemną zgodę na wyjazd dzieci poza teren miasta;

 11. Kierownik wycieczki powinien obowiązkowo być zaopatrzony w apteczkę pierwszej pomocy;

 12. Przed wyjściem na wycieczkę należy przeprowadzić pogadankę z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa w trakcie trwania wycieczki;

 13. Przedszkole nie zabezpiecza dzieciom pomocy lekarskiej, pracownicy nie podają dzieciom lekarstw;

 14. O wypadku ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty;

 15. O wypadku do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się inspektora sanitarnego;

 

 1. Nauczycielka omawia z grupą dzieci zaistniały wypadek, analizuje przyczynę wypadku, wspólnie analizuje zasady zachowania w podobnych sytuacjach.

 

Organizacja zastępstw za nieobecnego nauczyciela

 

 1. Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor.

 2. Pierwszeństwo w realizacji zastępstw ma nauczyciel pracujący w danym oddziale.

 3. Zastępstwa odnotowywane są w księdze zastępstw i potwierdzane są własnoręcznym

podpisem osoby zastępującej nieobecnego nauczyciela.

 1. Zastępstwa są odnotowywane w dzienniku danej grupy.

 2. Praca dydaktyczno-wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w

oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów, lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo;

 2. Rodzice wypełniają oświadczenie upoważniające inne osoby do odbioru dziecka z przedszkola;

 3. Oświadczenia stanowią dokumentację i znajdują się w karcie przyjęcia dziecka do przedszkola oraz w dokumentacji nauczyciela;

 4. Osobie nietrzeźwej nie będzie wydane dziecko z przedszkola;

 5. Wywoływanie dzieci z grup odbywa się przez rodziców pod nadzorem nauczyciela lub osoby dyżurującej ( woźna oddziałowa).

 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odbioru dzieci, nauczycielki lub woźne każdorazowo legitymują osobę, która przyszła po dziecko;

 7. Każdy pracownik ma obowiązek natychmiastowego reagowania na zagrożenia.

 8. Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny 16:30;

 9. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę.

 

W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola do godz. 16:30:

 

 1. Nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców, prawnych opiekunów dziecka.

 2. Pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania.

 

Organizacja zajęć dodatkowych

 

 1. W ramach opłat ustalonych przez Radę Gminy, w przedszkolu mogą być organizowane bezpłatne zajęcia, odbywające się w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach.

 2. Zajęcia realizowane są z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, o ich wyborze decyduje dyrektor przedszkola w porozumieniu z rodzicami.

 3. Zajęcia z j. angielskiego oraz religia odbywają się poza czasem realizacji podstawy programowej;

 4. Są dokumentowane w dziennikach zajęć przez osoby prowadzące;

 5. Zajęcia prowadzą specjaliści z wymaganymi uprawnieniami, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć.

 

 

 

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 3

 

Organami Przedszkola są :

 

 1. Dyrektor przedszkola

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Rada Rodziców

 

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności , które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym regulaminem.

 

 

 

DYREKTOR

 

Wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący:

 1. Planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.

 2. Współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 3. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu , a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

 4. Uprawniony jest do wydawania decyzji administracyjnych.

 5. Decyduje o:

 • Powołaniu komisji, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

 • Przyjęciu dziecka do przedszkola.

 • Skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola , w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej.

 • Nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego.

 

Dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom:

 

 1. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną , Radą Rodziców , rodzicami;

 2. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;

 3. Przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej;

 4. Wstrzymuje niezgodne z prawem uchwały Rady Pedagogicznej , zawiadamiając o tym organ prowadzący i KO;

 5. Udziela informacji o działalności wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola Radzie Rodziców;

 6. Dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;

 7. Przekazuje uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji Kuratorowi Oświaty , organowi prowadzącemu placówkę;

 8. Ustala z Radą Pedagogiczną przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych;

 9. Zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy;

 10. Zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli;

 11. Ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu;

 12. Z liderem WDN opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 13. We współpracy z innymi nauczycielami planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy przedszkola;

 14. Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;

 15. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy;

 16. Ocenia pracę nauczycieli;

 17. Opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania w przypadku stwierdzenia przez KO niedostatecznych efektów;

 18. Nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

 19. Przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

 20. Realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji stanowiących zgodnie zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;

 21. Wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje i stowarzyszenia;

 22. Współdziała jeśli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych;

 23. Współdziała z jednostką samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania;

 24. Odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu , właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych.

 

Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:

 

 1. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

 2. Przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

 3. Występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;

 4. Zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

 5. Organizuje prace w przedszkolu, opracowuje regulamin pracy zgodny z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela;

 6. Opracowuje projekt arkusza organizacyjnego przedszkola;

 7. Tworzy fundusz i opracowuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

 8. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

 9. Opracowuje projekt planu finansowego, przedstawia projekt do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych;

 10. Właściwie gospodaruje mieniem przedszkola;

 11. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą przedszkola;

 12. Załatwia sprawy osobowe pracowników;

 13. Organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkola;

 14. Organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu oraz prace konserwacyjno – remontowe;

 15. Zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;

 16. Określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy;

 17. Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w placówce w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;

 18. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem współdziałania organów przedszkola poprzez umożliwienie systematycznych spotkań przedstawicieli tych organów, podanie do wiadomości stosownych uchwał oraz umożliwienie stałych kontaktów organów placówki nie naruszając ich autonomii;

 19. Uzgadniania okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania ich w przyszłości;

 20. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

Do kompetencji stanowiących Rady należy w szczególności :

 

 1. Przygotowanie projektu statutu lub jego zmiana, uchwala go;

 2. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w placówce;

 3. Podejmuje uchwałę upoważniającą dyrektora przedszkola do skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola;

 4. Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

 5. Opiniuje organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć;

 6. Opiniuje projekt planu finansowego przedszkola;

 7. Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 8. Wydaje opinię w sprawie kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

 9. Opiniuje bez konkursowe powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola przez organ prowadzący;

 10. Opiniuje propozycję dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

 11. Wnioskuje o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola;

 12. Rada Pedagogiczna wybiera przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora;

 13. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego;

 14. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców , organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady;

 15. W zebraniach członków rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

 16. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków;

 17. Opinia Rady Pedagogicznej może być pozytywna lub negatywna;

 18. Zebrania rady są protokołowane;

 19. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał , wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka;

 20. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji;

 21. Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców.

 

 

RADA RODZICÓW

 

 

Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola:

 1. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola: rodzice do pracy w Radzie zostają wyłonieni podczas pierwszego zebrania w nowym roku szkolnym w poszczególnych grupach.

 2. Współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci.

 3. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.

 4. Zasady tworzenia Rady Rodziców określone są w ordynacji wyborczej;

 5. Ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

 6. Posiada pełnomocnictwo rodziców poszczególnych grup wiekowych do reprezentowania ich spraw i współpracy z Dyrektorem przedszkola i Radą Pedagogiczną , organem prowadzącym i nadzorującym.

 7. Opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty , nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego.

 8. Wnioskuje w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 9. Może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej przedszkola z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

 10. Może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela.

 11. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

W posiedzeniach Rady mogą brać udział inne osoby zaproszone z głosem doradczym.

 

W przypadku powstania sporu między Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców organem rozstrzygającym jest Dyrektor przedszkola:

 

 1. Od rozstrzygnięcia Dyrektora każda ze stron może się odwołać do organu prowadzącego;

 2. Spór między Dyrektorem, a Radą Pedagogiczną lub Radą Rodziców rozstrzyga organ prowadzący w uzgodnieniu z organem nadzorującym.

 

Tryb rozwiązywania sporów

 

Dyrektor, a Rada Pedagogiczna:

Dążą do polubownego załatwienia sporów w toku:

 1. Indywidualnych rozmów;

 2. Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwołanych na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej – w ciągu 5-dni od złożenia wniosku;

 3. Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do:

a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny dotyczące działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej,

b) organu prowadzącego dotyczące spraw finansowo - administracyjnych.

 

Dyrektor , Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców ( rodzice ) powinni dążyć do:

 1. Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami.

 2. Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami z udziałem dyrektora.

 3. Indywidualnej: dyrektora z rodzicami.

 4. Zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 14 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.

 5. Zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.

 

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 4

 

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada 100 miejsc dla dzieci.

 2. Sale zabaw i zajęć wyposażone w zabawki i sprzęt zgodnie z wymogami bhp i Ppoż.

 3. Magazyny i pomieszczenia gospodarczo – administracyjne.

 4. Teren przedszkolny z urządzeniami rekreacyjnymi umożliwiającymi realizację zajęć na powietrzu oraz prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

 5. Liczbę personelu pracującego w placówce określa arkusz organizacyjny.

 6. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z bezpiecznego ogrodu przedszkolnego.

 7. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 8. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie sal i terenu ogrodu w sprzęt i pomoce.

 9. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku , zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 10. Organizowanie wycieczek , spacerów i innych form rekreacji reguluje regulamin wycieczek.

 

 

 

 

 

LICZEBNOŚĆ ODDZIAŁÓW

 

§ 5

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 3. Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych.

 4. Przedszkole nie jest przedszkolem specjalnym.

 

 

PRACA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNA I OPIEKUŃCZA

 

§ 6

 

 1. Prowadzona jest zgodnie z podstawą programową na podstawie wybranego programu wychowania przedszkolnego , programu autorskiego lub wspomagającego pracę dydaktyczno – wychowawczą opracowanego przez nauczycieli przedszkola .

 

Sposób tworzenia zestawu programów wychowania przedszkolnego

 

Nauczyciele występują z wnioskami do Dyrektora o dopuszczenie do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego.

Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowane programy. Opinia Rady Pedagogicznej jest pomocnicza.

 

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 2. W przedszkolu mogą być zorganizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe, odbywające się w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach.

 3. Czas trwania obowiązkowych zajęć wychowawczo – dydaktycznych oraz zajęć prowadzonych dodatkowo, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a) z dziećmi 3-letnimi do 15 minut,

b) z dziećmi 4- letnimi do 20 minut.

c) z dziećmi 5-6 letnimi do 30 minut.

4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne

przepisy.

 

 1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie przy czym:

  • co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

  • co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na spacerze itp. (organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)

  • najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego

  • pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

§ 7

 

Przedszkole Nr 10 jest placówką czterooddziałową. W poszczególnych oddziałach znajdują się dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku, zgodnie z potrzebami i arkuszem organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

 

 

 

 

ORGANIZACJA WYCHOWANIA

 

§ 8

 

 1. Szczegółową organizację wychowania , nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 1. czas pracy poszczególnych oddziałów,

 2. liczbę pracowników przedszkola,

 3. ogólną liczbę godzin pracy finansowaną ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,

 4. czas realizacji podstawy programowej w danym roku,

 5. liczbę oddziałów,

 6. liczbę dzieci.

 1. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie postępowań.

 

 

ORANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 9

 

 1. Organizację określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów ).

 2. Do przedszkola przyjmowane są tylko zdrowe dzieci.

 3. Dzieci czasowo niesprawne np. unieruchomione gipsem mogą przychodzić do przedszkola po uzyskaniu zgody nauczycielki, której powierzona jest opieka nad tym dzieckiem.

 4. W przypadku sygnalizowania przez dziecko złego samopoczucia, rodzic będzie natychmiastowo powiadamiany i poproszony o odbiór dziecka z przedszkola.

 5. Zobowiązuje się rodziców do informowania dyrektora lub nauczyciela o każdorazowej zmianie telefonów kontaktowych.

 6. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.


 


 

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

 

§ 10

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora placówki.

 2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni
  w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 8.30.

 4. Dopuszcza się w okresie ferii, w okresach przedświątecznych, w przypadku małej liczby dzieci i absencji nauczycieli, łączenie grup i funkcjonowanie przedszkola na zasadzie dyżuru.

 5. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od godz. 8.00 do godz. 13.00.

 6. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym i dzieci przyjętych do przedszkola w okresie rekrutacji składają do dyrektora przedszkola deklarację określającą liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola i liczbę posiłków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym.

 7. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci przyjętych w innym terminie składają deklarację określającą liczbę godzin korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola i liczbę posiłków w czasie pobytu dziecka w przedszkolu najpóźniej w dniu przyjęcia dziecka do przedszkola.

 8. Zmiana deklaracji może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego.

 

 

Przedszkole jest nieczynne:

 

 1. W soboty i niedziele, z wyjątkiem dni w których organizowane są imprezy środowiskowe i integracyjne;

 2. We wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy;

 3. Podczas letniej przerwy wakacyjnej z wyjątkiem pełnienia dyżuru zgodnie z ustaleniami organu prowadzącego;

 4. O zamknięciu przedszkola w jakikolwiek inny dzień uzgodniony z organem prowadzącym, rodzice zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej.

 

Zasady odpłatności

 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa organ prowadzący.

 

Odpłatność za przedszkole obejmuje:


 

  1. Opłata za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

  2. Żywienie dzieci.

  3. Żywienie personelu, opłaty wnoszone indywidualnie przez osoby korzystające z posiłków.

  4. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kucharza i pomocy kuchennej korzystają z wyżywienia na równych z innymi warunkach.

  5. Wpłaty na rzecz Rady Rodziców zgodnie z zadeklarowaniem się przez rodziców na pierwszym ogólnym zebraniu.


 

Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala Urząd Miasta Lęborka.


 

 1. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola z organem prowadzącym.

 2. Opłaty za żywienie wnoszone są z góry w dniach uzgodnionych z rodzicami.

 3. Odpisy za dni nieobecne sporządzane są z dołu za każdy dzień zgłoszonej nieobecności.

 4. Nie wnoszenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez rodziców regulują odrębne przepisy.

 5. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym Dyrektora z miesięcznym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność.

 6. Przedszkole organizuje trzy posiłki podstawowe: śniadanie, obiad, podwieczorek.


 

 

Regulacje określające wysokości opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

 

 1. Przedszkole pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości nie wyższej niż wysokość opłat ustalonych przez Radę Gminy.

 2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

 3. Maksymalna wysokość opłaty podlega waloryzacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Zasady naliczania opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

 

 • Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby rozpoczętych godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

 • Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka
  w przedszkolu.

 • Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie:

 1. telefonicznie u nauczyciela przedszkola,

 2. osobiście u nauczyciela przedszkola.

 

Wnoszenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

 

   • Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wnosi w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

   • W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

   • Opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola numer rachunku bankowego.

 

 


 


 


 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 11

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

 2. Liczbę pracowników ustala organ prowadzący placówkę w zależności od stopnia organizacyjnego i potrzeb placówki


 


 

NAUCZYCIELE


 

Nauczycielka przedszkola jest odpowiedzialna za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jej opieką. Naczelną zasadą jej pracy jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej.

Nauczycielka odpowiada za całokształt pracy w grupie oraz za dzieci powierzone jej opiece.


 

Obowiązkiem nauczycielki jest:


 

 • otoczyć dziecko troskliwą opieką,

 • sumiennie przygotowywać się do pracy z dziećmi,

 • wzorowo prowadzić dokumentacje pracy pedagogicznej w oparciu o obowiązujące przepisy,

 • prowadzić z dziećmi pracę wyrównawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi przepisami i programem,

 • diagnozować, badać i oceniać efekty pracy,

 • dbać o wygląd i estetykę sali,

 • ściśle współpracować z rodzicami,

 • sporządzać możliwe do wykonania w przedszkolu pomoce.


 

Nauczycielka obowiązana jest otoczyć każde dziecko troskliwą opieką od chwili przyjścia do przedszkola i przyjęcia go od osoby przyprowadzającej do momentu przekazania go innej nauczycielce lub matce / ojcu / ewentualnie innej upoważnionej osobie.


 

Nauczycielka przy organizowaniu zabaw i zajęć z dziećmi w czasie których jako pomoc używane są przedmioty, mogące być przyczyną nieszczęśliwego wypadku /np. nożyczki, łopatki , grabie itp. / oraz w czasie wycieczek i spacerów winna zwracać szczególną uwagę na dyscyplinę wśród dzieci.

Wszystkie wyjścia poza teren przedszkola z dziećmi muszą być zgłaszane dyrekcji przedszkola.


 

Nauczycielka zatrudniona na rannej zmianie może zakończyć pracę dopiero po przekazaniu

swej koleżance dzieci w grupie.


 

Nauczycielka obowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o ważniejszych wydarzeniach w grupie dziecięcej.


 

Nauczycielka zobowiązana jest do pracy w godzinach zastępczych w sytuacji , która wskazuje na konieczność zapewnienia grupie dziecięcej opieki wychowawczej.


 

Nauczycielka poza obowiązującym wymiarem pracy z dziećmi ma obowiązek:


 

 • brać udział w przygotowaniu uroczystości organizowanych dla dzieci i przez dzieci,

 • uczestniczyć w tych uroczystościach,

 • brać udział w naradach roboczych , posiedzeniach rad pedagogicznych , konferencjach metodycznych , szkoleniach mających na celu podnoszenie wiedzy pedagogicznej,

 • organizować zebrania z rodzicami.


 

Nauczycielka odpowiada za powierzony jej sprzęt i pomoce.


 

W związku z powyższym odpowiada:


 

 • za zabawki i pomoce otrzymane do pracy z dziećmi,

 • za pomoce i książki stanowiące własność przedszkola,

 • za prowadzenie ewidencji zabawek , systematyczne kasowanie zniszczonego sprzętu.


 


 

Nauczycielka zobowiązana jest wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, a nie wymienione wyżej, lecz wynikające z działalności przedszkola.


 

Nauczycielka ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora , rady pedagogicznej lub wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.


 


 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI


 

 1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu w ładzie i czystości.

Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor placówki.

 1. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 2. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do prezentowania wychowankom przedszkola przykładnej kultury osobistej i taktu oraz dbanie o ich bezpieczeństwo.


 


 

Nauczyciele, instruktorzy prowadzący zajęcia dodatkowe


 


 

Obowiązkiem nauczycieli, instruktorów prowadzących zajęcia dodatkowe jest:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość,

 • rozpoznawanie potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków,

 • dobór form i metod pracy do wieku dzieci,

 • dokumentowanie zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • informowanie nauczycieli, rodziców i dyrekcji przedszkola o postępach i trudnościach jakie dotyczą dzieci,

 • przestrzeganie przepisów bhp i Ppoż.,

 • dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.


 

Nauczyciel, instruktor, lektor prowadzący zajęcia odpowiada za:


 

a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo, oraz rozwój powierzonych ich opiece dzieci,

b) powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu oraz pomocy w należytym stanie.

 

Wszyscy zobowiązani są do punktualności i przestrzegania zasad współżycia społecznego.


 

§ 12

 

Podczas nieobecności w przedszkolu dyrektora zastępuje go społeczny zastępca dyrektora lub inna wyznaczona osoba.

§ 13


 

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) prowadził oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka

w przedszkolu


 

Zadania nauczycieli i dyrektora przedszkola w zakresie organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

Do zdań nauczycieli i specjalistów należy w szczególności:

 

 1. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień.

 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania.

 3. Dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb.

 4. Przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem.

 5. Opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych.

 6. Opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci, mających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznych.

 7. Podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych.

 8. Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, ich rodziców i nauczycieli.

 9. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców i nauczycieli.

 10. Wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

 11. Współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu dzieciom posiadającym orzeczenie:

 

 

 1. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor powołuje zespół nauczycieli, do których zadań należy planowanie i koordynowanie udzielanej dziecku pomocy.

 2. W pracach tego zespołu, na wniosek dyrektora, uczestniczą przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka, stosownie do potrzeb również inne osoby, w tym inni specjaliści.

 3. Pracę zespołu koordynuje osoba bądź osoby wskazane przez dyrektora przedszkola.

 

 

 

 

 

 

 

RODZICE


 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:


 

 • przestrzeganie niniejszego statutu,

 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory,

 • interesowanie się pracą przedszkola,

 • branie czynnego udziału w grupowych zebraniach, zajęciach otwartych, warsztatach, zapoznawanie się z treścią ogłoszeń oraz komunikatami znajdującymi się na tablicy informacyjnej,

 • pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola i podnoszeniu jakości,

 • przestrzeganie rozkładu dnia,

 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów, osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,

 • terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,

 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

 • niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.


 

Rodzice mają prawo do :


 

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym roku;

 • rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi do jego indywidualnego rozwoju;

 • respektowania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;

 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka , jego zachowania i rozwoju;

 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli , logopedy , psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;

 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – Radę Rodziców.


 

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymywać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora i Rady Rodziców.


 

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek Rady Rodziców lub nauczycieli.


 

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:


 

 1. zebrania ogólne;

 2. zebrania grupowe;

 1. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem , nauczycielem , psychologiem , logopedą;

 2. zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci;

 3. kąciki informacyjne dla rodziców , informacje z zakresu psychologii , pedagogiki wywieszane na tablicy w formie ulotek;

 4. zajęcia otwarte;

 5. konsultacje w miarę bieżących potrzeb;

 6. zebrania grupowe organizacyjne co najmniej 2 razy w roku;

 7. dni otwarte z rodzicami raz w miesiącu – uzgodnione na spotkaniu organizacyjnym;

 8. pomoc w organizacji wycieczek;

 9. pomoc w organizacji imprez przedszkolnych oraz udział w nich;

 10. zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;

 11. wspólne seminaria, warsztaty , pogadanki tematyczne dotyczące zagadnień interesujących rodziców , rozwiązywania problemów wychowawczych;

 12. podejmowanie wspólnie z nauczycielami działań mających na celu wzbogacenie i doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne


 

Zasady przepływu informacji:


 

 • strona internetowa przedszkola;

 • zebrania informacyjne, ogólne, grupowe;

 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem , nauczycielem , psychologiem , logopedą na życzenie rodzica;

 • zajęcia integracyjne dla rodziców oraz dzieci;

 • kąciki informacyjne dla rodziców – informacje z zakresu psychologii , pedagogiki wywieszone na tablicy w formie ulotek;

 • zajęcia otwarte , integracyjne dla dzieci i rodziców ustalone przez nauczycielki z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym;

 • harmonogram całorocznych spotkań opracowuje nauczyciel w porozumieniu z rodzicami na pierwszym spotkaniu z rodzicami;

 • informacje na temat dziecka mogą być przekazywane wyłącznie przez nauczycielki pracujące w oddziale do którego uczęszcza dziecko. Nauczycielki informacje na temat dziecka przekazują tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.


 


 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA


 

§ 16.


 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust.2

 2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym kończy 10 lat.

 3. Do przedszkola może zostać przyjęte dziecko które ukończyło 2,5 roku.

 4. Dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 5. Obowiązek, o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

 6. Dzieci nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.


 

Kryteria przyjęć


 

Zasady naboru dzieci do przedszkola


 

 1. Przedszkole prowadzi nabór dzieci w oparciu o zasady powszechnej dostępności.

 2. Nabór dzieci do przedszkola prowadzony jest w terminie ustalonym przez Urząd Gminy Miasta Lębork.

 3. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

 1. matek i ojców samotnie wychowujących dzieci

 2. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji

 3. dzieci z rodzin zastępczych

 4. dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu pierwszego wyboru

 5. dziecko, którego oboje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym

 6. dzieci już uczęszczające do przedszkola

 7. dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieci wychowujące się w rodzinach objętych nadzorem kuratorskim

 8. dziecko, które ma rodzeństwo z orzeczeniem niepełnosprawności

 9. dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie po raz pierwszy o przyjęcie do tego samego przedszkola

 10. dziecko, posiadające dwoje i więcej rodzeństwa poniżej 14 roku życia

 11. dziecko, którego tylko jedno z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje

 12. dzieci zamieszkałe na terenie Lęborka.

 1. Przyjęcie dziecka już uczęszczającego do przedszkola na rok następny odbywa się przez pisemne potwierdzenie woli rodziców.

 2. Formą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest złożenie w przedszkolu karty zgłoszenia dziecka do przedszkola wypełnionej i podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

 3. Dane zawarte w karcie powinny być udokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Dyrektor przedszkola może przyjmować dzieci w ciągu roku szkolnego na zwolnione miejsce.

 5. Osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

 

 


 

Prawa dziecka


 

 1. Dziecko przebywające w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka , w szczególności ma prawo do:

a) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,

b) akceptacji takim jakie jest,

c) swobody myśli, sumienia i wyznania, swobodnego wyrażania swoich poglądów i potrzeb

zgodnie z przyjętymi normami etycznymi,

d) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, krzywdy lub

zaniedbania bądź złego traktowania,

e) rozwoju osobowości, talentu, zainteresowań, zdolności umysłowych i fizycznych poprzez

wielostronne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego je świata,

f) poszanowania jego godności i wartości,

g) otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce,

h) wypoczynku i czasu wolnego,

i) do uczestnictwa w zabawach, zajęciach stosownych do jego wieku i możliwości,

j. ochrony sfery jego życia prywatnego.


 

Dziecko w przedszkolu obowiązane jest do :


 

1. Zachowania zgodnego z normami i wartościami współżycia społecznego;

2. Stosowania się do przyjętych wewnątrz oddziałowych umów opracowanych przez dzieci i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej.


 

Procedura postępowania przy skreśleniu z listy wychowanka


 

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji gdy:

 1. Dziecko jest nieobecne w przedszkolu przez okres 1 miesiąca bez usprawiedliwienia i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców ( opiekunów );

 2. Gdy rodzic zalega z odpłatnością za przedszkole 1 okres płatności;

 3. Braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną a dziecko ( jego zachowanie, agresywne, nieadekwatne do istniejącej sytuacji ) zagraża bezpieczeństwu innych dzieci i sobie;

 4. Gdy jest nosicielem choroby zakaźnej (oprócz chorób wieku dziecięcego);

 5. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.


 


 

Zachowanie procedury postępowania w dokonaniu skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola:


 

a. Sporządzenie notatki;

b. Zeznania świadków;

c. Uwzględnienie informacji mających wpływ na podjęcie uchwały skreślenia dziecka z

listy wychowanków.


 

Wychowawca, pedagog są z urzędu rzecznikiem wychowanka. Wychowawca ma obowiązek rzetelnie przedstawić uchybienia w postępowaniu dziecka, ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące /uwzględnia zachowanie/.


 

Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania , czy prowadzone były z nim rozmowy ostrzegawcze, czy udzielano mu pomocy psychologicznej.


 

Na zakończenie posiedzenia Rada podejmuję uchwałę dotyczącą danej sprawy. Uchwała rady musi zapaść zgodnie z regulaminem Rady przy zachowaniu cvorum.


 

Stanowiący charakter uchwały o skreśleniu z listy wychowanków placówki obliguje dyrektora przedszkola do rozliczenia się przed Radą ze sposobu jej wykonania.


 

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego Dyrektor powiadamia rodziców wychowanka na piśmie.


 

Decyzja o skreśleniu powinna zawierać:


 

    1. Numer , datę wydania, oznaczenie strony i dane wychowanka;

    2. Podstawę prawną;

    3. Treść decyzji – faktycznie za jaki czyn zostaje wychowanek skreślony, dowody w tej sprawie, prawne powołanie się na Statut przedszkola – dokładna treść zapisu w Statucie;

    4. Tryb odwoławczy – rodzicowi dziecka przysługuje odwołanie się od decyzji dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem dyrektora przedszkola w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji;

    5. Decyzję odbierają i podpisują rodzice. Jeżeli nie ma możliwości sprowadzenia rodziców, pismo wysyła się pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru;

    6. Rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy łącznie z protokołami zeznań i protokołem z zebrania Rady Pedagogicznej w części dotyczącej ich dziecka;

    7. Jeżeli rodzice dziecka wniosą odwołanie, dyrektor przedszkola ma 7 dni na ustosunkowanie się do sprawy, ponownie ją analizuje. Może przychylić się do odwołania i zmienić swoją decyzję – czyni to również na piśmie w drodze decyzji i sprawa się na tym kończy. Jednak gdy podtrzymuje swoją decyzję, to po 7 dniach przesyła całą dokumentację do organu odwoławczego, który bada sprawę. Decyzja wydana przez organ jest ostateczna. Można ją jedynie zaskarżyć do NSA , który bada ją pod względem proceduralnym ( nie merytorycznym );

    8. W trakcie całego postępowania odwoławczego wychowanek ma prawo uczęszczać do przedszkola do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności .


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 

§ 17


 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: udostępnienie statutu zainteresowanym przez dyrektora placówki.

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

Traci moc statut uchwalony i podpisany przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.03.2010r.


 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mogą podjąć decyzję o ubezpieczeniu NWW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Umowę ubezpieczeniową zawierają rodzice lub upoważniony przez nich dyrektor przedszkola. Koszt ubezpieczenia pokrywają rodzice.


 

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem zostaną określone odrębnymi przepisami zatwierdzonymi przez organ prowadzący i nadzorujący placówkę.


 


 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


 


 


 


 


 


 


 

Członkowie Rady Pedagogicznej: Dyrektor przedszkola


 


 


 


 


 


 

Członkowie Rady Rodziców:


 

 


 

 

 

Przejdź do góry strony