Regulamin

Przedszkole zapewnia:

 • Wszechstronne wychowanie i przygotowanie do nauki w szkole.

 • Pomoc rodzicom pracującym w zakresie opieki wychowawczej nad dziećmi w wieku 3 lat do rozpoczęcia nauki w szkole

Do zadań przedszkola należy w szczególności :

 • Ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka.

 • Kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wybranie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody.

 • Rozwijanie myślenia, sprawności technicznej i wrażliwości estetycznej dziecka

Zadania te spełnia przedszkole, realizując program wychowania w przedszkolu zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęty do realizacji uchwałą rady pedagogicznej.Personel przedszkola zapewnia dziecku życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Obowiązki rodziców:

W celu jednolitego oddziaływanie wychowawczego przedszkola i domu na dziecko należy:

    1. Interesować się  treścią pracy przedszkola:

 • Brać czynny udział w ogólnych grupowych zebraniach rodziców.

 • Zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w przedszkolnym ” Kąciku dziecka” oraz na stronie www.przedszkolenr10.pl

 • Systematycznie uzupełniać wiadomości dotyczące wychowania dziecka przez czytanie wskazanej przez przedszkole lektury i uczestniczenie w organizowanych prelekcjach.

     2. W ramach ustalonych przez komitet rodzicielski oraz ogółu rodziców pomagać w ulepszeniu warunków   przedszkola oraz włączać się do realizacji planu komitetu rodzicielskiego. 

     3. Ubezpieczyć dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków.

     4. Przestrzegać rozkładu dnia w przedszkolu i zarządzeń Dyrektora przedszkola.

 • Punktualnie i systematycznie przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola.

 • Przedstawić na początku roku szkolnego zaświadczenie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może chodzić do przedszkola.

 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowane chorobą trwająca dłużej niż 5 dni należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia dziecka umożliwiający podjęcie obowiązków przedszkolnych.

 • Dbać o higienę osobistą i ubiór dziecka.

      5. Ponadto rodzice są zobowiązani uiszczać z góry ustaloną odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie do 15  każdego miesiąca (u intendentki) wysokość opłat regulują odrębne przepisy.

Uprawnienia rodziców:

Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi propozycje dotyczące usprawnienia pracy przedszkola bezpośrednio Dyrektorowi lub nauczycielką w godzinach pracy.W  tym czasie rodzice będą mogli uzyskać indywidualne informacje o dziecku. Rodzice mają prawo wnioskować w sprawach tworzenia materialnych warunków przedszkola, mają prawo poznać zadania wynikające z rocznego planu przedszkola i planów miesięcznych w danych oddziałach i włączać się do realizacji tych zadań.

Przejdź do góry strony